Źródło zdjęcia: link Substancje CMR (rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) są zakazane do używania w kosmetykach. Ale w drodze wyjątku mogą być stosowane, jeżeli zostanie oceniona przez SCCS…