Metodyka analizy składu produktu kosmetycznego:

Drogi Użytkowniku, chcemy abyś był świadomy, że wszystkie produkty wprowadzane na rynek według aktualnie obowiązującego, w danym regionie geograficznym, prawa, są produktami bezpiecznymi dla zdrowia konsumenta. Jeżeli producent wykorzystuje substancje o podwyższonym ryzyku dla zdrowia np. konserwanty, kwasy organiczne itp., wówczas do obowiązków po jego stronie należy utrzymanie stężeń takich składników mniejszych bądź równych limitom wskazanych w obowiązujących aktach prawnych, niemniej jednak nadal takie produkty, zgodnie z prawem, uznawane są za bezpieczne.

Dokonywane przez nas analizy w żadnym wypadku nie kategoryzują produktów pod kątem bezpieczny/niebezpieczny, czy też trujący. To co robimy jest dostarczaniem informacji niezbędnych do dokonywania przez Ciebie świadomych wyborów zakupowych. Zadajemy sobie sprawę, że nie każdy konsument posiada wiedzę w zakresie chemii, biotechnologii czy też farmacji – która ułatwiłaby mu identyfikację produktu kosmetycznego wg. jego składu.  Dlatego też, my dokonujemy rzetelnej kategoryzacji abyś to Ty mógł dokonać najlepszego dla Ciebie wyboru. Pozwalamy odnaleźć się w następującej sytuacji:

Jeśli do wyboru masz dwa produkty tożsamego przeznaczenia, z których jeden zawiera związek np. uznany/podejrzany za mogący wywoływać zmiany nowotworowe (istnieją np. publikacje naukowe wskazujące, że przy danym stężeniu i przy danych warunkach prowadzenia badania takie zmiany nastąpiły), to czy chciałbyś używać takiego produktu (nawet jeśli zawiera taki składnik w stężeniu poniżej tego, dla którego wykazano działanie kancerogenne), mając do wyboru drugi, w którym tego związku nie ma, nawet jeśli oba są według prawa uznane za bezpieczne dla zdrowia?

Poniżej prezentujemy znaczenie poszczególnych parametrów, jakie wykorzystujemy do analizy składów produktów kosmetycznych. Jest to nasze autorskie zestawienie obejmujące te parametry, które naszym zdaniem mogą wpłynąć na decyzje zakupowe każdego z nas. Infografiki przygotowaliśmy w taki sposób, by już jeden szybki rzut oka dostarczył  esencję informacji (oczywiście wówczas, gdy już zapoznałaś/zapoznałeś się ze znaczeniem poszczególnych ikon). Jeśli szukasz produktów bez substancji uznanych za alergenne, czy produktów bez pochodnych ropy naftowej, nie musisz już przeglądać wielu rożnych serwisów. Dodatkowo przy każdej analizie znajdziesz obszerny opis przygotowany przez nas w oparciu o  wiedzę z pogranicza chemii/biotechnologii/mikrobiologii/farmacji, a także odniesienie do opinii użytkowników oparte na komentarzach publikowanych w dostępnych i znanych bazach danych.

Analiza zagrożenia dla zdrowia wg. EWG’s Skeen Deep Cosmetic Database.
Udział substancji w składzie produktu według trzech grup zagrożenia dla zdrowia. Parametr określa, jaki procent w składzie produktu (procent jakościowy) stanowią substancje z danej grupy zagrożenia dla zdrowia. EWG wyróżnia trzy poziomy zagrożenia: niskie, średnie i wysokie zagrożenie. Jeśli widzimy, że udział związków o średnim poziomie zagrożenia dla zdrowia (kolor pomarańczowy) równy jest 60%, a produkt zawiera 10 składników (wg. INCI deklarowanego przez producenta), to takich związków o średnim zagrożeniu dla zdrowia w produkcie jest 6. Jeśli chcesz poznać, w jaki sposób określany jest poziom zagrożenia dla pojedynczego surowca kosmetycznego, kliknij tutaj.
Uważamy, że im mniejszy udział substancji z grup o średnim i wysokim poziomie zagrożenia dla zdrowia tym lepiej! Sami staramy się unikać produktów z substancjami o wysokim zagrożeniu dla zdrowia. 

Ile natury?
Jak wiecie nie istnieje jedna definicja surowca naturalnego, co prowadzi często do nadużyć w deklaracjach marketingowych ze strony producentów. By ułatwić podejmowanie decyzji zakupowych opracowaliśmy parametr, który nie pozostawia pola do własnych interpretacji. Parametr „Ile natury?” określa udział procentowy (jakościowy) surowców kosmetycznych, które występują w postaci, w jakiej zostały użyte w produkcie, w środowisku naturalnym.  Jest to nasze autorskie podejście do definicji surowców naturalnych. Często zdarza się, że dany surowiec jest określany przez producentów za naturalny np. popularny glukozyd laurylowy, aczkolwiek związek ten nie występuje w naturze, gdyż został wytworzony na drodze syntezy chemicznej z dwóch związków, które z osobna występują w naturze (glukoza i alkohol laurylowy). Czy taka hybryda jest związkiem naturalnym? Na to pytanie jest tyle odpowiedzi ile rożnych stron podejmujących dyskusje. Parametr „Ile natury?” z pewnością odfiltruje wszystkie te związki, które są typowymi związkami syntetycznymi i nie występują w naturze. A ta informacja jest ważna, dla wielu grup konsumentów w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Należy mieć jednak świadomość, że parametr „Ile natury?” nie odfiltruje tych związków, które zostały wytworzone na drodze syntezy chemicznej z uwagi na zapotrzebowanie przemysłu, a które występują w naturze. Takim przykładem jest np. prowitamina B5 (INCI: D-panthenol), która występuje w naturze, w tym także  w organizmie człowieka, dlatego w naszej analizie jej obecność zwiększa wartość parametru „Ile natury?”. 


Narodowość marki

Parametr wskazuje na kraj, głównego udziałowca w firmie będącej producentem analizowanego produktu.  


Liczba składników

Parametr wskazuje liczbę substancji wchodzących w skład produktu, według deklaracji producenta (INCI).

Hazard Score dla substancji w składzie o najwyższym zagrożeniu dla zdrowia
Parametr wskazuje Hazard Score dla składnika o najwyższej punktacji w analizie zagrożenia wg. EWG’s Skeen Deep Cosmetic Database. Im wyższa punktacja tym składnik jest uznany za budzący wyższe zagrożenie dla konsumenta (1-2 dla niskiego zagrożenia, 3-6 dla średniego zagrożenia, 7-10 dla wysokiego zagrożenia dla zdrowia). Link do bazy danych składników kosmetycznych wg. EWG kliknij tutaj

Liczba składników, jakie mogą być pochodzenia zwierzęcego
Parametr wskazuje liczbę związków, które mogą być pozyskiwane ze zwierząt (żywych lub martwych). Należy mieć na uwadze, że związki pochodzenia zwierzęcego mogą być wytwarzanie na drodze syntezy chemicznej/procesu biotechnologicznego. Należy mieć na uwadze, także fakt, że wiele związków może być jednocześnie pochodzenia zwierzęcego i  roślinnego. W takiej sytuacji musimy zaufać deklaracjom wskazanym przez producenta.


Liczba składników, jakie mogą być pochodzenia roślinnego
Parametr wskazuje liczbę związków, które mogą być pozyskiwane z różnych fragmentów roślin. Należy mieć na uwadze, że związki pochodzenia roślinnego mogą być wytwarzanie na drodze syntezy chemicznej/procesu biotechnologicznego. Należy mieć na uwadze, także fakt, że wiele związków może być jednocześnie pochodzenia zwierzęcego i  roślinnego. W takiej sytuacji musimy zaufać deklaracjom wskazanym przez producenta. 


Liczba konserwantów

Parametr wskazuje liczbę substancji konserwujących wchodzących w skład produktu, według aktualnie obowiązującego rozporządzenia,  kliknij tutaj (patrz strona 134).


Liczba potencjalnych alergenów

Parametr wskazuje liczbę substancji, które zostały uznane za mogące wywoływać alergie skórne. Przy określaniu tego parametru analizujemy różne dostępne informacje, listy alergenów publikowane przez organizacje zrzeszające dermatologów, publikacje naukowe. 


Liczba składników uznanych za niebezpieczne dla kobiet będących w ciąży
Przy określaniu tego parametru analizujemy różne dostępne informacje, w tym publikacje naukowe. 


Liczba substancji komedogennych

Parametr wskazuje liczbę substancji wchodzących w skład produktu, które mogą zatykać pory skóry i tym samym przyczyniać się do powstawania zaskórników.


Liczba substancji karcynogennych

Parametr wskazuje liczbę substancji wchodzących w skład produktu, które zostały uznane lub są podejrzane o działanie rakotwórcze (np. istnieją publikacje naukowe, które wskazują, że dany związek przy danym stężeniu i w warunkach prowadzonego badania, wykazał aktywność karcynogenną). 


Czy produkt jest perfumowany?

Parametr odpowiada na pytanie, czy w składzie analizowanego produktu znajduje się kompozycja zapachowa/smakowa: Parfum/Flavour.


Liczba substancji w składzie produktu, będąca pochodnymi ropy naftowej


Liczba substancji w składzie produktu, będąca pochodnymi silikonów.

Liczba substancji, których maksymalne dopuszczalne stężenia są regulowane przez rozporządzenia i akty prawne
Przy określaniu wartości tego parametru bierzemy pod uwagę rozporządzania i akty prawne obowiązujące na terenie różnych krajów, w tym: EU, USA, Kanady, Australii, Japonii. Jest to ciekawy parametr, który wskazuje, że substancja jest bezpieczna dla zdrowia człowieka tylko w odpowiednim zakresie stężeń i przy konkretnym sposobie użycia. Zdarza się, że substancja uznana za bezpieczną i możliwą do stosowania przez producentów w jednym regionie, jest niedopuszczona w innym. Sami staramy się kupować produkty o możliwie niskiej wartości tego parametru. 


Średnia cena produktu (brutto)

Parametr określony na podstawie danych zawartych w porównywarce cenowej www.ceneo.pl na dzień przygotowania analizy.